Delfi įtakingiausi verslininkai

Kiekvienais metais portalas Delfi daro svarbių žmonių apklausas ir taip išrenka įtakingiausius šalies žmones. Pasižiūrėjus į įtakingiausių verslininkų rinkimus pasirodė, jog politikai ir patys verslininkai labai skirtingai vertina tam tikrų verslininkų įtaką, tad ką politikai nuvertina ar pervertina?

Tam pirmiausia reikėjo išsivalyti duomenis. Po keliasdešimt search-replace operacijų iš HTML teksto pasidariau švarų CSV, kuris jau tinkamas analizei.

verslas = read.csv2('/Users/petras/datadev/verslininkai.csv', header=TRUE, sep=",")
kable(head(verslas))
Verslininkas Politiku_balas Verslininku_balas Pop_balas Ziniasklaidos_balas Visuomenininku_balas Tarnautoju_balas
Robertas Dargis 128 89 9 54 80 103
Gitanas Nausėda 93 62 9 46 64 78
Darius Mockus 58 68 16 53 36 56
Nerijus Numavičius 56 62 18 50 36 41
Nerijus Mačiulis 41 39 4 30 28 42
Arvydas Avulis 36 22 4 23 17 51

Duomenų normalizavimas

Žymiai patogiau dirbti su santykiniais skaičiais, tad absoliučius balus paverčiau į santykinius, padalindamas juos iš kiekvienos kategorijos respondentų skaičiaus (bent jau spėju, jog būtent tai reiškia maksimalus galimas balų skaičius kategorijoje). Santykinis rodiklis reiškia, kokia dalis respondentų pažymėjo konkretų verslininką kaip vieną iš 5 įtakingiausių Lietuvoje.

verslas %>% 
 mutate(Politiku_balas = Politiku_balas / 196) %>%
 mutate(Verslininku_balas = Verslininku_balas / 137) %>%
 mutate(Pop_balas = Pop_balas / 29) %>%
 mutate(Ziniasklaidos_balas = Ziniasklaidos_balas / 93) %>%
 mutate(Visuomenininku_balas = Visuomenininku_balas / 106) %>%
 mutate(Tarnautoju_balas = Tarnautoju_balas / 160) -> verslas

Pritaikome paprastą tiesinę regresiją.

fit <- lm(verslas$Verslininku_balas ~ verslas$Politiku_balas)
summary(fit)
## 
## Call:
## lm(formula = verslas$Verslininku_balas ~ verslas$Politiku_balas)
## 
## Residuals:
##    Min    1Q  Median    3Q    Max 
## -0.118173 -0.017360 0.002104 0.012048 0.192314 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)      -0.002738  0.006480 -0.423  0.674  
## verslas$Politiku_balas 1.036687  0.049748 20.839  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.04563 on 68 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.8646, Adjusted R-squared: 0.8626 
## F-statistic: 434.3 on 1 and 68 DF, p-value: < 2.2e-16

Kad jau turime regresiją, kurios \(R^2\) yra 0.86, galima pasižiūrėti, ką labiausiai vertina verslininkai, lyginant su politikais.

verslas$diff <- residuals(fit)
verslas %>% 
 ggplot(aes(x=diff, y=reorder(Verslininkas, diff))) + theme_light() + geom_point(size=1) + 
  geom_segment(aes(y=Verslininkas, yend=Verslininkas, x=0, xend=diff, color=(diff>0))) +
  geom_point(size=1) + 
  theme(axis.text.y=element_text(size=6), axis.title=element_text(size=8)) + guides(color=F) + 
  ylab("") + xlab("Verslininkų vertinimas, lyginant su politikais") 

Įdomu tai, kad politikai daug įtakos suteikia asociacijų ir konfederacijų veikėjams, bet verslininkams jie įspūdžio nedaro: grafiko apačioje liko Danas Arlauskas bei Stasys Kropas. Matyt politikams su jais tenka nemažai bendrauti, bet reali jų įtaka kyla ne iš pačių asmenybių, o iš atstovaujamų interesų. Tuo tarpu verslininkai žymiai daugiau reikšmės suteikia Dariui Mockui bei Nerijui Numavičiui: asmenims, kurie atstovauja savo pačių interesus. Gal kiek netikėtai trečias tarp labiausiai politikų nuvertintų verslininkų yra Dalius Misiūnas: energetika verslininkams labai svarbu, bet ji kontroliuojama valstybės ir pačių politikų, tad politikai energetikų galios nesureikšmina.

Tarp didžiųjų bankų ekonomistų irgi įdomus prasilenkimas: Gitanas Nausėda bei Raimondas Kuodis yra politikų ekonomistai, o Nerijus Mačiulis ir Jekaterina Rojaka - labiau verslininkų.

Balsuojančiųjų koreliacijos

Ne visos balsuotojų grupės turi vienodą nuomonę. Galima paskaičiuoti koreliacijas tarp skirtingų balsuotojų.

kable(cor(verslas %>% select(-Verslininkas, -diff)))
Politiku_balas Verslininku_balas Pop_balas Ziniasklaidos_balas Visuomenininku_balas Tarnautoju_balas
Politiku_balas 1.0000000 0.9298451 0.6915122 0.8891672 0.9585121 0.9715207
Verslininku_balas 0.9298451 1.0000000 0.8094200 0.9622906 0.9400149 0.9244120
Pop_balas 0.6915122 0.8094200 1.0000000 0.8549599 0.6876915 0.6896682
Ziniasklaidos_balas 0.8891672 0.9622906 0.8549599 1.0000000 0.8930495 0.8978414
Visuomenininku_balas 0.9585121 0.9400149 0.6876915 0.8930495 1.0000000 0.9541088
Tarnautoju_balas 0.9715207 0.9244120 0.6896682 0.8978414 0.9541088 1.0000000

Atrodo, jog labiausiai išsišoka Popkultūros ir sporto atstovų nuomonė. Jų atotrūkis dar geriau matosi spalvotame grafike:

qplot(x=Var1, y=Var2, data=melt(cor(verslas %>% select(-Verslininkas, -diff))), geom="tile", fill=value) +
 xlab("") + ylab("") + guides(fill=F) + theme_light() + theme(axis.text.x=element_text(angle=90))